วันที่ รายการ
18 กค 2567 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 84-3593 สป. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2567 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2567 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2567 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บท-5547 สป. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิย 2567 จ้างซ่อมรถตู้พยาบาล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ 5563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิย 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิย 2567 ซื้อแก๊สหุงต้ม โครงการเสริมสร้างแกนนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิย 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิย 2567 จ้างซ่อมเต็นท์ ของศูนย์สาธิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิย 2567 จ้างซ่อมรถตู้พยาบาล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ 5563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิย 2567 ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง โครงการเสริมสร้างแกนนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิย 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2567 จ้างซ่อมแซมทางลาดถนนและสะพานภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2567 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการเสริมสร้างแกนนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2567 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2567 ซื้อภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน เพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นสะอาดสวยใสไร้มลพิษ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2567 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2567 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2567 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต 6738 สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนสายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร (ช่วงที่ 6 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เมษ 2567 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษ 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษ 2567 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2567 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมเครื่องเสียง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 จ้างเหมาเช่าเวที ตามโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567 จำนวน 3,000 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีค 2567 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 84-3591 สป จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 428 สป. จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหาว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 29 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับ ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหมอบาง 5 หมู่ที่ 4 ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พย 2566 จ้างเหมาพ่นกันสนิมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พย 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ จำนวน 2,000 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2566 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 จ้างเหมาตกแต่งเวที ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 จ้างเหมาเวที ไฟ เครื่องเสียง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2566 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดวางกับพื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กย 2566 จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อ หมายเลขทะเบียน 83-5430 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กย 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3590 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2566 จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าพร้อมเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงห้องทำงานภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจแหล่งน้ำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 62 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อโตีะพับอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 48 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อบันไตอลูมิเนียม 2 ตอน จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-5430 สป จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2566 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 ซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กค 2566 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กค 2566 ซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัย (มอก.) จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กค 2566 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 44 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 34 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2566 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานในวันสำคัญต่างๆ ของชาติและงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พค 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พค 2566 จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พค 2566 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 4123 สป จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2566 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2566 ซื้อรูปภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 16 X 20 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พค 2566 จ้างเหมาถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3593 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 30 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พค 2566 จ้างซ่อมรถยนต์และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขทะเบียน กต 4124 สป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พค 2566 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3591 สป จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พค 2566 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษ 2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 20 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษ 2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษ 2566 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 36 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษ 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ชุด ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2566 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-3590 สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2566 จ้างเหมารถบุปฝชาติ จำนวน 2 คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2566 จ้างเหมารถแห่พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2566 จ้างเหมาวงดนตรีตามโครงการแห่หงษ์ ธงตะขาบ ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษ 2566 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแห่หงษ์ ธงตะขาบ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างซ่อมพัดลมดูดหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างเหมารถโดยสาร (สองแถว) จำนวน 2 คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน ตามโครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 จ้างซ่อมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5563 สป พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3593 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานศิลปสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ และงานรัฐพิธี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการศิลปสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศิลปสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 2783 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีค 2566 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนฯ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2566 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3593 สป จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดเวทีประชาคมภายในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมภายในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขทะเบียน กต 4124 สป จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9050 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีค 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการท้องถิ่นสะอาดสวยใสไร้มลพิษ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) จำนวน 180 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์บรทุก หมายเลขทะเบียน กต 4123 สป จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 27 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 จ้างเหมารถโดยสาร (แบบสองแถว) ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 ซื้อเหรียญรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นสะอาดสวยใสไร้มลพิษ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2566 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2566 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2566 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2566 จ้างเหมาตีเส้นสนามฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กพ 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2566 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มค 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มค 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2566 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3591 สป จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
17 มค 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 จ้างปลดกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์พักคอยวัดแหลมฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2566 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3592 สป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9050 สป จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 84-0979 และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2566 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร มีล้อและฝาปิดแบบเรียบ จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9050 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3590 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3593 สป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3592 สป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3591 สป จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 2783 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กฉ 2099 สป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กฉ 8955 สป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 5547 สป และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 ซื้อของขวัญ รางวัลประจำฐานการเรียนรู้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างเหมาเวที ขนาด 5X10 เมตร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2566 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗๓ วัน
25 มค 2564 ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร มีล้อและฝาปิดแบบเรียบ จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มค 2564 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2563 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2563 จ้างก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทรายล้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร จำนวน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภายในสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กย 2563 จ้างทำโครงเหล็กตาข่ายอเนกประสงค์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2563 จ้างทำป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2563 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหมอบาง 2,3,4 พร้อมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านผู้ใหญ่แตง หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พค 2563 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.